จงตั้งมั่นอยู่ในพระคุณ 6 ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ผป.พิเชษวรรธก์ บุญศรีโรจน์ หัวข้อ
“จงตั้งมั่นอยู่ในพระคุณ” 1เปโตร5:12-14
1.ความสำคัญของพระคุณ
ก. เพื่อให้เราได้รับความรอด
ข. เพราะชีวินิรันดร์มีค่ากว่าชีวิตชั่วคราว
ค. พระคุณช่วยเราให้พ้นจากความตายครั้งที่2
ง. อย่าเห็นคุณค่าของพระพร การช่วยเหลือมากกว่าพระคุณ
2. วิธีการตั้งมั่นในพระคุณ
ก. เมื่อเรา เห็นคุณค่าในพระคุณ
ข. เมื่อเราเอารูปเคารพในใจออกไป
ค. เมื่อเราต่อสู้กับมาร
จ. เมื่อเราสร้างชีวิตผ่านทางปัญหา ความทุกข์
3. การช่วยเหลือของพระคุณ
ก. เป็นชัยชนะเหนือโลก
ข.เป็นชัยชนะเหนือมาร
ค. เป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบาก
ง. เป็นพระคุณเมื่อเราแสวงหาพระเจ้า
จ. พระคุณพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

เทศนา “ให้เราชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมทุกข์กับพระคริสต์” 22/09/2019

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ทพ.วสันต์ ศรียุทธไกร หัวข้อ “ให้เราชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมทุกข์กับพระคริสต์” 1เปโตร 4:12-19

1. เพราะเราจะมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์มากขึ้น ฟป3:4
2. เพราะเราจะได้รับเกียรติร่วมกับพระคริสต์ รม18:17
3. เพราะเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ 2ทธ2:12
4. เพราะเราจะไม่ขาดความรักใดๆ จากพระคริสต์ รม8:38-39
5. เพราะเราจะมีส่วนในพระสิริของพระเจ้าเมื่อมาปรากฏ 1ปต1:7

เทศนา “ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์” 15/09/2019

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายังอ.อนิวรรตอังกูร หัวข้อ “ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์” 1 ปต4:1-11

1. ต้องสำแดง (พระคริสต์ให้คนอื่นเห็น)
ก. ด้านกาย(ไม่ประพฤติชั่ว)
ข. ด้านวาจา
ค. ด้านจิตใจ

2. ต้องสำเนียก (ใส่ใจ) ว่า
ก. พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ข. พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
ค. พระคริสต์ช่วยคนที่รักพระองค์
ง. พระคริสต์จะเสด็จมาพิพากษาโลก

3. สำคัญ
ก. มีสติ
ข. อธิษฐาน
ค. ร่วมรับใช้

เทศนา “การทนทุกข์อย่างพระคริสต์” 25/08/2019

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ทพ.วสันต์ ศรียุทธไกร
หัวข้อ “การทนทุกข์อย่างพระคริสต์” 1 เปโตร2:18-25
1. ต้องใหเกียรติ และเคารพต่อเจ้านาย
2.ต้องยอมทนทุกข์โดยปราศจากการบ่น
3. ต้องยอมให้พระเจ้าหล่อหลอมชีวิต

เทศนา “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” 18/08/2019

วันอาทิตย์ที่18 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายังอ.มนู ศวิการ์จ(หัวหน้า OMFภาคกลาง) หัวข้อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” 1 เปโตร2:11-17
1.ต้องต่อต้านความชั่วด้วยการประพฤติดีให้สมกับฐานะใหม่ 11-12
2. ต้องเชื่อฟังกฏหมายบ้านเมืองเพื่อเห็นแก่พระเจ้า 13-14
3. ต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ 15-17
ด้วยการ
ก.ให้เกียรติทุกคน
ข. ให้เกียรติรักพี่น้องในพระเยซูคริสต์
ค. ให้เกียรติและยำเกรงพระเจ้า
ง. ให้เกียรติแด่พระมหากษัตริย์

เทศนา “ครอบครัวเป็นสุข” 11/08/2019

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 เนื่องในวันแม่ พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง นพ.วีระ พงศ์รุจิกร หัวข้อ “ครอบครัวเป็นสุข” 1เปโตร3:1-7
1. ต้องยืนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า
2. ภรรยาต้องมีจิตใจอ่อนน้อม
3. สามีต้องให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจภรรยา
ผล เพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวาง 1เปโตร3:7

เทศนา “ความอัศจรรย์ชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์” 04/08/2019

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง นพ.สกฤฎ์ ถอสุวรรณ หัวข้อ “ความอัศจรรย์ชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์” 1เปโตร1:13-25
1. เราจะเป็นเหมือนพระเยซู
2. เราจะเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า
3. เราจะเป็นคนที่มีความสุขในทุกสถานการณ์
4. เราจะเป็นคนที่รักคนอื่นได้ง่าย