ผู้รับเชื่อใหม่

รับด้วยปาก เชื่อด้วยใจ ผู้นั้นจะรอด
โปรดอธิษฐานเพื่อ นส.อารีรัตน์(ครู่อุ้ม) นส.ชาฎิญา(ครูทราย) นส.ธัญลักษณ์(ครูธัญ) และคุณธนานันต์ ที่ต้อนรับเชื่อพระคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิต ขออธิษฐานเพื่อพี่น้องทั้ง 4 ท่านนี้ด้วย เพื่อเขาจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์

“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด เพราะว่า `ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด’ (โรม 10:9, 10, 13

คุณป้าจำเนียม

ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ คุณป้าจำเนียม อยู่ท่ามกลาง คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า และยืนหยัดด้วยการประกาศความเชื่อ เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ งอกขึ้นในหมู่บ้านบึงน้ำใสแล้ว อาเมน

กลุ่มแคร์ 21/08/2019

พี่น้องในคริสตจักรนครสวรรค์ ได้รวมตัวกันไปร่วมสามัคคีธรรม “กลุ่มแคร์” ที่บ้านถนนโค้งหนองเบน นครสวรรค์ พร้อมกับเรียรทำขนมตาล ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีใจรับการเติมเต็มเพื่อเติบโตผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่เข้าประชุม

กลุ่มแคร์

ทุกวันอังคารพี่น้องในคริสตจักรนครสวรรค์จะรวมตัวกันเพื่อไปร่วมจัดกลุ่มแคร์ นมัสการกับพี่น้องคริสเตียนที่บ้านเกรียงไกร ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คนบ้านเกรียงไกรได้เปิดใจ รับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาอาเมน

ประกาศกับเด็กที่สถานพินิจ

“เราจะใช้ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา? ” อิสยาห์6:8
วันที่ 28 กค 2019 และทุกสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน พี่น้องในคจ.นครสวรรค์จะรวมตัวกันเพื่อไปประกาศกับเด็กที่สถานพินิจ
ขออธิษฐานเพื่อเด็กเหล่านี้เมื่อเขาได้ยินได้ฟังและรับข่าวประเสริฐแล้วพวกเขาจะไม่กลับเข้าไปในสถานที่แห่งนี้อีก แต่จะเดินเข้าคริสตจักรฯ เพื่อรับการเปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นคนใหม่ มีชีวิตเพื่อครอบครัวสังคม และงานของพระเจ้า อาเมน