ผู้รับเชื่อใหม่

รับด้วยปาก เชื่อด้วยใจ ผู้นั้นจะรอด
โปรดอธิษฐานเพื่อ นส.อารีรัตน์(ครู่อุ้ม) นส.ชาฎิญา(ครูทราย) นส.ธัญลักษณ์(ครูธัญ) และคุณธนานันต์ ที่ต้อนรับเชื่อพระคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิต ขออธิษฐานเพื่อพี่น้องทั้ง 4 ท่านนี้ด้วย เพื่อเขาจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์

“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด เพราะว่า `ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด’ (โรม 10:9, 10, 13

เทศนา “ให้เราชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมทุกข์กับพระคริสต์” 22/09/2019

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ทพ.วสันต์ ศรียุทธไกร หัวข้อ “ให้เราชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมทุกข์กับพระคริสต์” 1เปโตร 4:12-19

1. เพราะเราจะมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์มากขึ้น ฟป3:4
2. เพราะเราจะได้รับเกียรติร่วมกับพระคริสต์ รม18:17
3. เพราะเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ 2ทธ2:12
4. เพราะเราจะไม่ขาดความรักใดๆ จากพระคริสต์ รม8:38-39
5. เพราะเราจะมีส่วนในพระสิริของพระเจ้าเมื่อมาปรากฏ 1ปต1:7

เทศนา “ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์” 15/09/2019

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายังอ.อนิวรรตอังกูร หัวข้อ “ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์” 1 ปต4:1-11

1. ต้องสำแดง (พระคริสต์ให้คนอื่นเห็น)
ก. ด้านกาย(ไม่ประพฤติชั่ว)
ข. ด้านวาจา
ค. ด้านจิตใจ

2. ต้องสำเนียก (ใส่ใจ) ว่า
ก. พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ข. พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
ค. พระคริสต์ช่วยคนที่รักพระองค์
ง. พระคริสต์จะเสด็จมาพิพากษาโลก

3. สำคัญ
ก. มีสติ
ข. อธิษฐาน
ค. ร่วมรับใช้

คุณป้าจำเนียม

ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ คุณป้าจำเนียม อยู่ท่ามกลาง คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า และยืนหยัดด้วยการประกาศความเชื่อ เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ งอกขึ้นในหมู่บ้านบึงน้ำใสแล้ว อาเมน

เทศนา “การทนทุกข์อย่างพระคริสต์” 25/08/2019

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ทพ.วสันต์ ศรียุทธไกร
หัวข้อ “การทนทุกข์อย่างพระคริสต์” 1 เปโตร2:18-25
1. ต้องใหเกียรติ และเคารพต่อเจ้านาย
2.ต้องยอมทนทุกข์โดยปราศจากการบ่น
3. ต้องยอมให้พระเจ้าหล่อหลอมชีวิต

กลุ่มแคร์ 21/08/2019

พี่น้องในคริสตจักรนครสวรรค์ ได้รวมตัวกันไปร่วมสามัคคีธรรม “กลุ่มแคร์” ที่บ้านถนนโค้งหนองเบน นครสวรรค์ พร้อมกับเรียรทำขนมตาล ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีใจรับการเติมเต็มเพื่อเติบโตผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่เข้าประชุม

เทศนา “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” 18/08/2019

วันอาทิตย์ที่18 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายังอ.มนู ศวิการ์จ(หัวหน้า OMFภาคกลาง) หัวข้อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” 1 เปโตร2:11-17
1.ต้องต่อต้านความชั่วด้วยการประพฤติดีให้สมกับฐานะใหม่ 11-12
2. ต้องเชื่อฟังกฏหมายบ้านเมืองเพื่อเห็นแก่พระเจ้า 13-14
3. ต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ 15-17
ด้วยการ
ก.ให้เกียรติทุกคน
ข. ให้เกียรติรักพี่น้องในพระเยซูคริสต์
ค. ให้เกียรติและยำเกรงพระเจ้า
ง. ให้เกียรติแด่พระมหากษัตริย์

กลุ่มแคร์

ทุกวันอังคารพี่น้องในคริสตจักรนครสวรรค์จะรวมตัวกันเพื่อไปร่วมจัดกลุ่มแคร์ นมัสการกับพี่น้องคริสเตียนที่บ้านเกรียงไกร ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คนบ้านเกรียงไกรได้เปิดใจ รับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาอาเมน

เทศนา “ครอบครัวเป็นสุข” 11/08/2019

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 เนื่องในวันแม่ พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง นพ.วีระ พงศ์รุจิกร หัวข้อ “ครอบครัวเป็นสุข” 1เปโตร3:1-7
1. ต้องยืนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า
2. ภรรยาต้องมีจิตใจอ่อนน้อม
3. สามีต้องให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจภรรยา
ผล เพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวาง 1เปโตร3:7

เทศนา “ความอัศจรรย์ชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์” 04/08/2019

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง นพ.สกฤฎ์ ถอสุวรรณ หัวข้อ “ความอัศจรรย์ชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์” 1เปโตร1:13-25
1. เราจะเป็นเหมือนพระเยซู
2. เราจะเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า
3. เราจะเป็นคนที่มีความสุขในทุกสถานการณ์
4. เราจะเป็นคนที่รักคนอื่นได้ง่าย