เทศนา “ให้เราชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมทุกข์กับพระคริสต์” 22/09/2019

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ทพ.วสันต์ ศรียุทธไกร หัวข้อ “ให้เราชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมทุกข์กับพระคริสต์” 1เปโตร 4:12-19

1. เพราะเราจะมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์มากขึ้น ฟป3:4
2. เพราะเราจะได้รับเกียรติร่วมกับพระคริสต์ รม18:17
3. เพราะเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ 2ทธ2:12
4. เพราะเราจะไม่ขาดความรักใดๆ จากพระคริสต์ รม8:38-39
5. เพราะเราจะมีส่วนในพระสิริของพระเจ้าเมื่อมาปรากฏ 1ปต1:7