เทศนา “ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์” 15/09/2019

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายังอ.อนิวรรตอังกูร หัวข้อ “ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์” 1 ปต4:1-11

1. ต้องสำแดง (พระคริสต์ให้คนอื่นเห็น)
ก. ด้านกาย(ไม่ประพฤติชั่ว)
ข. ด้านวาจา
ค. ด้านจิตใจ

2. ต้องสำเนียก (ใส่ใจ) ว่า
ก. พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ข. พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
ค. พระคริสต์ช่วยคนที่รักพระองค์
ง. พระคริสต์จะเสด็จมาพิพากษาโลก

3. สำคัญ
ก. มีสติ
ข. อธิษฐาน
ค. ร่วมรับใช้