เทศนา “การทนทุกข์อย่างพระคริสต์” 25/08/2019

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ทพ.วสันต์ ศรียุทธไกร
หัวข้อ “การทนทุกข์อย่างพระคริสต์” 1 เปโตร2:18-25
1. ต้องใหเกียรติ และเคารพต่อเจ้านาย
2.ต้องยอมทนทุกข์โดยปราศจากการบ่น
3. ต้องยอมให้พระเจ้าหล่อหลอมชีวิต