เทศนา “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” 18/08/2019

วันอาทิตย์ที่18 สิงหาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายังอ.มนู ศวิการ์จ(หัวหน้า OMFภาคกลาง) หัวข้อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” 1 เปโตร2:11-17
1.ต้องต่อต้านความชั่วด้วยการประพฤติดีให้สมกับฐานะใหม่ 11-12
2. ต้องเชื่อฟังกฏหมายบ้านเมืองเพื่อเห็นแก่พระเจ้า 13-14
3. ต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ 15-17
ด้วยการ
ก.ให้เกียรติทุกคน
ข. ให้เกียรติรักพี่น้องในพระเยซูคริสต์
ค. ให้เกียรติและยำเกรงพระเจ้า
ง. ให้เกียรติแด่พระมหากษัตริย์