จงตั้งมั่นอยู่ในพระคุณ 6 ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 พระวจนะของพระเจ้าผ่านมายัง ผป.พิเชษวรรธก์ บุญศรีโรจน์ หัวข้อ
“จงตั้งมั่นอยู่ในพระคุณ” 1เปโตร5:12-14
1.ความสำคัญของพระคุณ
ก. เพื่อให้เราได้รับความรอด
ข. เพราะชีวินิรันดร์มีค่ากว่าชีวิตชั่วคราว
ค. พระคุณช่วยเราให้พ้นจากความตายครั้งที่2
ง. อย่าเห็นคุณค่าของพระพร การช่วยเหลือมากกว่าพระคุณ
2. วิธีการตั้งมั่นในพระคุณ
ก. เมื่อเรา เห็นคุณค่าในพระคุณ
ข. เมื่อเราเอารูปเคารพในใจออกไป
ค. เมื่อเราต่อสู้กับมาร
จ. เมื่อเราสร้างชีวิตผ่านทางปัญหา ความทุกข์
3. การช่วยเหลือของพระคุณ
ก. เป็นชัยชนะเหนือโลก
ข.เป็นชัยชนะเหนือมาร
ค. เป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบาก
ง. เป็นพระคุณเมื่อเราแสวงหาพระเจ้า
จ. พระคุณพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ