ผู้รับเชื่อใหม่

รับด้วยปาก เชื่อด้วยใจ ผู้นั้นจะรอด
โปรดอธิษฐานเพื่อ นส.อารีรัตน์(ครู่อุ้ม) นส.ชาฎิญา(ครูทราย) นส.ธัญลักษณ์(ครูธัญ) และคุณธนานันต์ ที่ต้อนรับเชื่อพระคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิต ขออธิษฐานเพื่อพี่น้องทั้ง 4 ท่านนี้ด้วย เพื่อเขาจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์

“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด เพราะว่า `ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด’ (โรม 10:9, 10, 13